1994 óta © Hangtechnika Kft.

Jogi dokumentumok

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Bevezető, Impresszum

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www.sonopart.hu/

hatályos ettől a naptól: 2024-06-17

Bevezető

Mindent megteszünk, hogy vásárlása a megrendeléstől kezdve a kézbesítésig, és azt követően is a várakozásának megfelelően, vagy azt felülmúlóan alakuljon. Mégis arra kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretnévelünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

Impresszum

A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 • Név: Hangtechnika Kft.
 • Üzlet, ügyfélszolgálat címe: 2000 Szentendre, Stromfeld utca 1/a.
 • Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 99-101.
 • Levelezési cím: 2000 Szentendre, Stromfeld utca 1/a.
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
 • Cégjegyzékszám: 01-09-269937
 • Adószám: 10907403-2-41
 • Telefonszám: +36 20 492 7988
 • E-mail: hello@sonopart.hu
 • Web: http://www.sonopart.hu/
 • Figyelem, a forint számlaszámunk megváltozott. Az új számlaszám:
  Bankszámlaszám (GIRO, HUF): 10403057-50527048-8870100
 • Bankszámlaszám (IBAN, HUF): HU89 1040 3057 5052 7048 8870 1007 SWIFT/BIC: OKHBHUHB 
 • Bankszámlaszám IBAN (EUR): HU89 1201 0374 0153 0146 0020 0004 SWIFT/BIC: UBRTHUHB 
Fogalmak, Vonatkozó jogszabályok, Hatályosság, Nyelv

Fogalmak

 • Felek: Eladó és Vevő együttesen
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárótermészetes személyFogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősülHonlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
 • Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövőadásvételi szerződés
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felektávollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, asajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és azinternetes hozzáférést biztosító eszköz
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerintitermék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felekegyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében aszerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokbavehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 • Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
 • Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban:fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
  • 1.a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelőteljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önkéntvállal, valamint
  • 2.b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályokvonatkoznak:1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletesszabályairól 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladottdolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) abelső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történőindokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáivalszembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) atermészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és azilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályokrendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illetőjogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, aszállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási joggyakorlásának feltételeit.A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nemtartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Awebáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és azÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek,azokat az Eladó nem iktatja.

Árak, eljárás hibás ár esetén

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek.

Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árakmódosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapjánjár el.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:0 Ft-os ár,kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-ostermék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásánaklehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron aterméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait azalábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1034 Budapest, Bécsi út 99-101.
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
  • Hétfő: ZÁRVA
  • Kedd, szerda: 10:00-18:00
  • Csütörtök: 12:00-18:00
  • Péntek, szombat, vasárnap: ZÁRVA
 • Telefon: +36 1 250-3725
 • Internet cím: http://www.sonopart.hu/
 • E-mail: info@sonopart.hu

Bejegyzés a vásárlók könyvébe.

A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán)elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely avállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztókrészére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban állómagatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerintorvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnalikivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjárólhaladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesenközölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyébelektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén afogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozóelőírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig azírásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt avállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nemrendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdembenmegválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály,hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozásindokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közöltszóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1.a fogyasztó neve, lakcíme,

2.a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3.a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4.a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5.a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlésiszolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

6.a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7.telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbelipanasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig kötelesmegőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogypanaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárásátkezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve afogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos ésinternetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie,hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltetőtestületi eljárást.Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita atárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva afogyasztó számára:Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainakmegsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmihatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljáráslefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerintilletékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itttalálható: http://www.kormanyhivatal.hu/

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezenkeresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztóktudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatássalkapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az onlinevitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panaszkezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Azonlinevitarendezésiplatformittérhetőel:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előttiérvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet.

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helyeszerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításánakfeltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügyrendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyetta fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válasziratmegküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testületelőtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosítottszemély részvételének biztosítása”).Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltetőtestületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködésikötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségénekfelajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóságrendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozásokjogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól valóeltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került akis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- ésközépvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet,míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettóárbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozáséves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírságbevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását,illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosításátcélozza.A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívülirendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezésecéljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügybendöntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ada fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testületelnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagytelefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzettszámára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartóstárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a.a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b.a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c.ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezetttestület megjelölését,

d.a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azokbizonyítékait,

e.a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenülmegkísérelte a vitás ügy rendezését

f.a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárásátnem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetvefizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

g.a testület döntésére irányuló indítványt,

h.a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynektartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbelinyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyébírásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdéseértelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelemalatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveresmegoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármelyolyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. Aweboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásoshozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Hangtechnika Kft.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés továbbipontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályokrendelkezései alkalmazandóak.Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmárólszóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredetiadattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQLadatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva,kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

Termékekre vonatkozó tájékoztatás

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknélszereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

 

A weboldal használata - a vásárlás menete
 • Termékek kiválasztása

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználókszámára.

A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházbankapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akciókezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház többdarab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít.Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriábanlévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számoksegítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelveérhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknekmegfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett aszükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpontsegítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyenmennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségévellehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Másodiklépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. Aregisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónakmegadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállításicím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeresregisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó aregisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kellregisztrálnia.A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adataifrissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy azadataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető aregisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, amegrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelőfizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizhetiminden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét.Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon.

Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségévelvéglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben amegrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azthaladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelésiszándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépésmenüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosításamenüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

 • A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelnikívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendel” gombrakattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladórészéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozómegrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. Ön a „Megrendel” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatátmegtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén- fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti.Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nemigazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 • Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége vana megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csakannak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez avisszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy azautomata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállításicím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásávalegyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétőlszámított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye felvelünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezettmeg rendszerünkbe.Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Önajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Önszámára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).

Fizetési módok
 • BARION - online bankkártyás fizetés BARIONnal

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013.
Részletes tájékoztatás itt: https://www.barion.com

  • Banki átutalás

  A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:

  Kedvezményezett bankja: Raiffeisen Bank

  Kedvezményezett neve: Hangtechnika Kft.

  Adószám:10907403-2-41

  Cégjegyzékszám:01-09-269937

  Kedvezményezett számlaszáma: 12010374-01530146-00100007

  • Utánvét készpénzben vagy bankkártyával

  Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válasszaaz "Utánvét készpénzbenl" vagy az "Utánvét bankkártyával" fizetési módot. Az utánvétkezelés díja bruttó 400 Ft + az utánvét összegének a 0,4 %-a. Ha csomagpontra kéri a szállítást, csomagpontonként eltérhetnek az elfogadott fizetésimódok. Ha bizonytalan, a pénztári folyamat során lépjen feljebb a "3. Szállítási mód -Módosítás" pontra, és győződjön meg, hogy a kiválasztott GLS csomagponton elfogadnak-e bankkártyát.Ha csomagpontra kéri a szállítást, csomagpontonként eltérhetnek az elfogadott fizetési módok. Ha bizonytalan,a pénztári folyamat során győződjön meg, hogy a kiválasztott GLS csomagponton elfogadnak-e bankkártyát.

  • Készpénzes fizetés

  Lehetőség van a termék árát üzletünkben készpénzben kifizetni.

  Szállítási és átvételi módok, díjak

   

  • Személys átvétel szaküzletünkben

  Lehetőség van személyesen átvenni megrendelt termékeket a 2000 Szentendre, Stromfeld utca 1/a alatti üzletünkben.

  • Házhozszállítás GLS futárszolgálattal, Magyarországon belül

  Bruttó 39000 Ft rendelésösszeg alatt a szállítási díja bruttó 1890 Ft.

  Bruttó 39000 Ft értékű vagy azt meghaladó rendelését Magyarországon belül: 0 Ft.

  Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

  • GLS csomagpont

  Bruttó 39000 Ft rendelésösszeg alatt a szállítási díja bruttó 750 Ft.

  Bruttó 39000 Ft értéket meghaladó rendelése Magyarországon belül: 0 Ft.

  Bővebb információt itt talál:

  https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

  A megrendelők kényelmesen és saját időbeosztásuk szerint vehetik át az árut a GLSCsomagPontokon keresztül.A GLS CsomagPontok jól megközelíthető helyeken találhatók, például bevásárlóközpontokban,benzinkutakon, könyvesboltokban vagy egyéb forgalmas üzletekben. A legtöbb hosszú nyitvatartással, akár hétvégén is várja a csomagot átvenni vagy feladni kívánó ügyfeleket. GLS e-mailvagy SMS értesítőt küld a címzettnek az áru kiszállításáról. A vevő 5 munkanapon belül,bármikor átveheti a csomagot, figyelembe véve a GLS CsomagPont nyitva tartási idejét.

  • Magyar Posta csomagszállítás Magyarországon belül

  Vásárlás összegétől függetlenül a szállítási díja bruttó 4890 Ft.

  Az ár csomagkezelési díjat is tartalmaz. 5-8 munkanaponként indítunk postai csomagokat.

   

  Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

  Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át(ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzésselérkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállításiköltségek előre történő megfizetéséhez köti.Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termékárának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával(ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállamaszerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségekmiatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyibena Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatjafel a Vásárlót.

  Külföldre történő értékesítés

  Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívülaz Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában azEladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy avonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztóminősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyelrendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyelrendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetesszemély minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagyszakmai tevékenysége körén.

  A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárlótagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

  Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintettTermékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, példáulcímkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekrőla követelményekről.

  Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termékesetében.Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározottpénznemben valósul meg,

  Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termékárának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikusfizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termékesetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és azátváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben avételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladóa vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

  Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeketbiztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

  Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére,vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárlóis bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

  Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál,ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

  Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa megkülföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.

  Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló aszállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előreegyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételáratvisszafizeti Vásárló számára.

  Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

  Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége vanaz Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldalnyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosankerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetveszállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Önhibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önrehárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozótárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatjaa szerződés létrejöttét.

  Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletalapján
  • Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

  Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozásavagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyeknem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélkülielállás joga. A fogyasztó az elállási jogáta) termék adásvételére irányuló szerződés eseténaa) a terméknek,ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontbantörténik,az utoljára szolgáltatott terméknek,a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételéneknapjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározottelállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közöttiidőszakban is gyakorolja.Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötéseelőtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlatikötöttséget megszünteti.

  • Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondásijog gyakorlása

  A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozóegyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásávalgyakorolhatja.

  • A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

  Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangbangyakorolta.Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikusadathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja afogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

  Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

  • Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

  Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belülvisszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve ateljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét,hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtóleltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

  • Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

  A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladóa fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezőmódon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre másfizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nemterhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagypostai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

  • Többletköltségek

  Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérőfuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fennvisszatérítési kötelezettségünk.

  A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

  • A termék visszaszolgáltatása

  Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégynapon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételéremeghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha afogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  • A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

  A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címérekell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja azüzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó -szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesítettszolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosanfizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összegealapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljesösszeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáigteljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogyutánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

  • Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

  A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításáhozszükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

  Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

  Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

  a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítésétkövetően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdtemeg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követőenfelmondási jogát elveszíti;

  b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiacvállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt islehetséges ingadozásától függ;

  c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagykifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen afogyasztó személyére szabtak;

  d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

  e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokbólaz átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

  f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanulvegyül más termékkel;

  g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nembefolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételiszerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak amegkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

  h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésérekeresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

  i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányánakadásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

  j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

  k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

  l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódószolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítésihatárnapot vagy határidőt kötöttek ki;

  m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás afogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó ebeleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítésmegkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

  Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

  • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igénytérvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

  Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igényteljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalantöbbletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgyigényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön iskijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Önviseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

  • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hibafelfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy aszerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait márnem érvényesítheti.Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebbelévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetbensem köthető ki érvényesen.

  • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

  Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hibaközlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást azEladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön kötelesbizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak aszavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről,azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyoshibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyregyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyanminőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján aVásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyeka használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használttermék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, azismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

  Termékszavatosság

  • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  • Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségikövetelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplőtulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított kétéven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szembengyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kellbizonyítania.

  • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, habizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatosságiigényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatosságiigényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavítottrészre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

   

  Jótállás

  Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

  Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

  • Jótállási jogok

  A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.

  A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

  • Érvényesítési határidő

  A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

  1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

  E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

  A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

  Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

  • Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

  A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

  Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

  Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

  • Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:
   • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
   • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
   • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.
  • Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:
   • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
   • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
   • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
   • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.
  • Kivételek

  A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

  Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

  Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

  Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

  A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

  A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

  Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

  • Három munkanapon belüli csereigény

  Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

  • Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

  Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  Adatkezelési tájékoztató
  Adatkezelési tájékoztató

  A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

  Elfogadás dátuma: 2020-09-10

  Adatkezelő: Hangtechnika Kft.

  Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 99-101.

  Levelezési cím, panaszkezelés: 1034 Budapest, Bécsi út 99-101.

  E-mail: info@sonopart.hu

  Telefonszám: +36 1 250-3725

  Weboldal: http://www.sonopart.hu/

  A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

  Mi az a cookie?

  Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookiebetűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld elazzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát ésközreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk alátogatóinkról.

  A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas azegyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egytitkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Önazonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

  A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

  Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

  A weboldal által használt cookie-k főbb jellemzői:

  • Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetéspénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
  • Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és aztrögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
  • Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra.Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
  • Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett alátogató. Élettartamuk 60 nap.
  • Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát.Élettartama 60 nap.
  • Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékeklistáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
  • Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljesnézetre. Élettartama 365 nap.
  • Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiektárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
  • Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
  • Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-emár az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
  • Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót.Élettartama 90 nap.
  • Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama aböngésző bezárásáig tart.
  • Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít aweboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentéstkészítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénilegazonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a„__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a GoogleAnalytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arrais, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a GoogleKeresésben) és szerte az interneten.

  Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznekelérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatás a böngészője weboldalán megtalálhatók.

  A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

  A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat.Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csakabban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor amarketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célúhozzájárulást ad számunkra.A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

  Kapcsolatfelvétel

  Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánkvalamely termékkel kapcsolatban.Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

  • Kezelt adatok:

  Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

  • Az adatkezelés időtartama:

  Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

  • Az adatkezelés jogalapja:

  Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

  Regisztráció a weboldalon

  A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tudbiztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele

  • Kezelt adatok:

  Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, amegvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

  • Az adatkezelés időtartama:

  A hozzájárulásának visszavonásáig.

  • Az adatkezelés jogalapja:

  Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

  A rendelés feldolgozása

  A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelésitevékenységek

  Kezelt adatok:

  Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, amegvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatokmegadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

  • Az adatkezelés időtartama:

  Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

  • Az adatkezelés jogalapja:

  A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

  A számla kiállítása

  Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2)bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül ésközvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

  • Kezelt adatok

  Számlázási név, cím, e-mail cím.

  • Az adatkezelés időtartama

  A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8évig meg kell őrizni.

  • Az adatkezelés jogalapja

  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számlakibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésealapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

  Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

  Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

  • Kezelt adatok

  Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

  • Az adatkezelés időtartama

  Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

  • Az adatkezelés jogalapja

  Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

  Garanciális ügyintézés

  Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Öngaranciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

  • Kezelt adatok

  Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

  • Az adatkezelés időtartama

  A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

  • Az adatkezelés jogalapja

  Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban hahozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdésealapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontszerinti adatkezelés]

  Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

  Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik.Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadásaelengedhetetlen.

  • Kezelt adatok

  Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

  • Az adatkezelés időtartama

  A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

  • Az adatkezelés jogalapja

  Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, afogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évigköteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerintiadatkezelés].

  A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

  A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszereltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóságérdekében.

  • Kezelt adatok

  A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

  • Az adatkezelés időtartama

  A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolásidőtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

  • Az adatkezelés jogalapja

  A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)pont szerinti adatkezelés]

   

  Marketing célú adatkezelések
  • A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelésKezelt adatok

  Név, e-mail cím.

  • Az adatkezelés időtartama

  Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

  • Az adatkezelés jogalapja

  Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelőszámára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

  További adatkezelések

  Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatástnyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

  Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeliadatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv.15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyenszemélyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmárólkérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

  Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

  Az adatfeldolgozó megnevezése:

  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

  székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

  telefonszáma: 06-29-88-67-00

  e-mail címe: info@gls-hungary.com

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt árukiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postaiküldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

  Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

  Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve:

  UNAS Online Kft.

  székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

  e-mail címe: unas@unas.hu

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét ahírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli.

  Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

  Az adatfeldolgozó megnevezése: Távügyvitel Kft.

  Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 16/A

  Az adatfeldolgozó telefonszáma: (20) 383 9947

  Az adatfeldolgozó e-mail címe: tavugyvitel@tavugyvitel.hu

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik aszámlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét éscímét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésénekmegfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

  Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

  Az adatfeldolgozó megnevezése: NetSoft Informatika Kft.

  Az adatfeldolgozó székhelye: 1214 Budapest, Erdősor u. 16.

  Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 20 404 1010

  Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@okosugyvitel.hu

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számvitelibizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét aszámviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelőidőtartamban kezeli, ezt követően törli.

  CRM rendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatfeldolgozás

  Az adatfeldolgozó megnevezése: NetSoft Informatika Kft.

  Az adatfeldolgozó székhelye: 1214 Budapest, Erdősor u. 16.

  Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 20 404 1010

  Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@okosugyvitel.hu

  Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendeléseknyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, arendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

  Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

  Az adatfeldolgozó megnevezése: Paylike ApS

  Az adatfeldolgozó székhelye: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia

  Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 500 9480

  Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@paylike.hu

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetésvégrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, arendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

  Adattovábbítás

  A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám:24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat aNaspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatánakmegfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelőjének a Naspers OCS Hungary KFT minősül.

  Az adatkezelés során Önt megillető jogok

  Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

  • a hozzájárulás visszavonásának joga
  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
  • helyesbítéshez való jog
  • adatkezelés korlátozása,
  • törléshez való jog
  • tiltakozáshoz való jog
  • hordozhatósághoz való jog.

  Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint azAdatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekébenszemélyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat,amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjábanelérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, apanaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt éspanaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, azazonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mintvásárlót is be tudjuk azonosítani.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja megAdatkezelő.

  A hozzájárulás visszavonásának joga

  Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben amegadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a mégnem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nemtudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számvitelielőírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből,valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogosérdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

  A személyes adatokhoz való hozzáférés

  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyesadatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

  • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
  • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
   • az adatkezelés céljai;
   • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
   • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetveamelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
   • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nemlehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozószemélyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, ésjogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatokkezelése ellen;
   • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
   • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhetőinformáció;
   • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve aprofilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáraés arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyenjelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

  A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzéséreirányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítéstszámolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosításátkövetően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy afelhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni ésellenőrizni.

  Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy azadatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

  Helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozópontatlan személyes adatokat.

  Adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiakvalamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamravonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatokpontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor akorlátozásra;
  • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azértmert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem azadatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezeléscéljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja azadatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokaielsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátoznikell.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak azérintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy azUnió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozásfeloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

  Törléshez - elfeledtetéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozószemélyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelőgyűjtötte vagy más módon kezelte;
  • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvezőjogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
  • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapjánmegállapítást nyert,
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírtjogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezeltszemélyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia ésa megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa azadatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokramutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásacéljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagytagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretébenmegvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetveközérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásakeretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: haAdatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói,adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

  Tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyesadatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyesadatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítőerejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival ésszabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Öntiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor aszemélyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  Hordozhatósághoz való jog

  Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Önönkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Önáltal az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csvformátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti,hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

  Automatizált döntéshozatal

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésenalapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagyÖnt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő kötelesmegfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinekvédelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részérőlemberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtsonbe.

  A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekébenszükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszilehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmétszolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
  • vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

  Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellettjelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25.napjával megszűnt.

  Adatbiztonsági intézkedések

  Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés éssérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásellen.

  az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annakérdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikoraz Ön személyes adataival dolgoznak.

  Jogorvoslati lehetőségek

  Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenesadatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu).

  Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezésekmegsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor azAdatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

  Adatkezelési tájékoztató módosítása

  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját ésjogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követőhasználatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

  Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célbóltovábbi adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt azadatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

  • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor azidőtartam meghatározásának szempontjairól;
  • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyesadatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezeléseellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelésesetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
  • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikorvisszavonhatja,
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéseskötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Önköteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetségeskövetkezményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve aprofilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arravonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, ésÖnre nézve milyen várható következményekkel bír.

  Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapjahozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

  A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelésiinformációt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (atovábbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.